Provozovatelem serveru fotbalunas.cz je KPK sport, s.r.o. (dále též jen KPK Sport)

1 Všeobecné pojmy

„provozovatel“ - společnost KPK sport, s.r.o.

„vydavatel“ - společnost KPK sport, s.r.o.

„organizátor“ - společnost KPK sport, s.r.o.

„uživatel“ – registrovaný nebo neregistrovaný návštěvník portálu fotbalunas.cz, dále konzument obsahu vydavatele na sociálních sítích, účastník soutěží na portálu fotbalunas.cz

„média“ – jednotlivá fotografie, soubor fotografií, jednotlivé video, soubor videí, animace, audio nahrávky, záznamy rozhovorů

„vložení obsahu“ – vložení jednotlivé fotografie, souboru fotografií, jednotlivého videa, souboru videí a animací, audio nahrávky, záznamy rozhovorů, textový obsah

„obsah“ – veškeré datové informace, bez ohledu na jejich formát, které uživatel poskytne portálu fotbalunas.cz nezávisle na formátu předání (např. nahráním pomocí rozhraní portálu nebo jinám prostředkem komunikace na dálku)

2 Podmínky registrace na fotbalunas.cz

2.1

Pro vstup či využití určitých součástí stránek fotbalunas.cz a služeb fotbalunas.cz se vyžaduje registrace, zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek fotbalunas.cz, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.

2.2

Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.

2.3

Registrace není zpoplatněna.

2.4

Při registraci vyžaduje provozovatel jméno a příjmení registrovaného, jeho email a PSČ bydliště. Registrovaný je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně.

2.5

V případě pochybností o totožnosti registrovaného může redakce vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů. Během této doby bude účet registrovaného pozastaven.

2.6

Při poskytnutí falešných údajů bude účet trvale zablokován a uživateli nebude umožněna další registrace.

2.7

Vícenásobná registrace není povolena, provozovatel má právo smazat duplicitní účty.

2.8

KPK sport, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

2.9

Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby je KPK sport, s.r.o. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro markentingové účely své vlastní a/nebo osob, které KPK sport s.r.o. přímo či nepřímo ovládá, či které společnost KPK sport s.r.o. přímo či nepřímo ovládají či jinak patří do stejného majetkového společenství KPK sport s.r.o. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat. V takovém případě registraci KPK sport s.r.o., registraci zruší a odstraní příslušná uložená data.

2.10

Návštěvník fotbalunas.cz se zavazuje při návštěvě stránek fotbalunas.cz dodržovat „návštěvní řád“, a to jak obecný, tak zvláštní pro určité části či stránky. Případné porušení řádu může mít za následek zrušení registrace.

2.11

Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.

2.12

Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele fotbalunas.cz a to zaškrtnutím pole „Zaškrtnutím souhlasím s podmínkami serveru fotbalunas.cz“.

2.13

KPK sport s.r.o. je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky fotbalunas.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.

3 Pravidla pro vkládání komentářů na fotbalunas.cz

3.1

Uživatel se zavazuje nepřispívat do komentářů na portálu fotbalunas.cz pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony v ČR, nebo platné mezinárodní právo. Portál fotbalunas.cz nenese zodpovědnost za obsah komentářů. Příspěvky vyjadřují osobní názor jejich autorů a nemohou být považovány za reprezentativní. Je zakázáno vkládat příspěvky s reklamním sdělením. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z webu a nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že administrátoři portálu fotbalunas.cz mají právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to budou považovat za nutné. Dále mají administrátoři portálu fotbalunas.cz právo zakázat vkládání příspěvků z IP adresy, ze které byl vložen komentář nevyhovující těmto pravidlům. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože portál fotbalunas.cz neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

4 Podmínky pro vkládání obsahu na portál fotbalunas.cz

4.1

Obsahem se rozumí fotky, videa, články, soubory, jiné materiály a média, které portál fotbalunas.cz umožňuje vkládat do své databáze. Uložením obsahu dává uživatel provozovateli portálu fotbalunas.cz nevýhradní licenci a souhlas k dalšímu užívání poskytnutého obsahu. Vložením Obsahu uživatel prohlašuje a potvrzujete, že poskytnutý obsah smí šířit, je jeho autorem či vlastníkem práv. V případě, že vložíte na portál fotbalunas.cz obsah, ke kterému nemáte vlastnická práva a následně vznikne portálu fotbalunas.cz škoda způsobena vložením tohoto neoprávněného obsahu, bude tato škoda na vás vymáhána.

5 Pravidla pro využití fotografií

5.1

Nahráním a odesláním fotografie na serveru fotbalunas.cz nebo na emailovou adresu portálu fotbalunas.cz uživatel potvrzuje a souhlasí, že: a) je autorem dodané fotografie, nebo k ní má plná autorská práva b) zveřejněním fotografie na serveru fotbalunas.cz nebo v rámci profilů KPK Sport na sociálních sítích (např. facebook, twitter a instagram) ani na dalších serverech provozovaných společností KPK sport, s.r.o. nevznikne společnosti KPK sport, s.r.o. žádný závazek vůči třetím osobám, které jsou na fotografii zobrazeny, c) zveřejněním fotografie na serveru fotbalunas.cz nebo v rámci profilů KPK Sport na sociálních sítích ani na dalších serverech KPK sport nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob. d) souhlas k užití v rámci internetového serveru fotbalunas.cz, sociálních sítí a dalších internetových serverů provozovaných KPK sport, s.r.o., je odesílatelem, resp. uživatelem poskytován bezúplatně.

5.2

Nahráním a odesláním fotografie na serveru fotbalunas.cz nebo na emailovou adresu portálu fotbalunas.cz uděluje uživatel společnosti KPK Sport nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům užití, včetně TV a rozhlasového vysílání, publikování na všech serverech/portálech provozovaných KPK sport, s.r.o. a na sociálních sítích a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Zároveň souhlasí a bere na vědomí, že nemá právo na žádnou dodatečnou odměnu.

Licenci uživatel uděluje společnosti KPK Sport, s.r.o. pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. Licence je udělována s právem udělovat podlicence a s právem translativního převodu licence. V rámci užití fotografie je KPK Sport, s.r.o. oprávněna užít fotografii vcelku nebo jejich část, nejen v její původní podobě (tj. v jaké byly odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého její úpravou a jinou její změnou, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií, obrazovým záznamem nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je KPK Sport, s.r.o. oprávněna fotografii upravovat a jinak měnit.

6 Pravidla pro soutěže na fotbalunas.cz

6.1

Veškeré soutěže, které portál fotbalunas.cz pořádá, tak výhry v nich, jsou nevymahatelné a vyhrazujeme si právo na vyřazení soutěžícího, pokud bude podezření na nekalé jednání.

6.2

Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

6.3

Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

6.4

Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

6.5

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách www.fotbalunas.cz

6.6

Soutěžící užíváním portálu fotbalunas.cz souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

6.7

Soutěž organizuje společnost KPK sport, s.r.o. z vlastní iniciativy.

7 Cookies na fotbalunas.cz

7.1

Pro rozlišení jednotlivých uživatelů a individuální nastavení některých služeb používá fotbalunas.cz takzvané soubory cookies. To jsou malé textové soubory, které fotbalunas.cz (stejně jako řada dalších serverů) ukládá pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele pozná.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. A neslouží ani k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

7.2 K čemu fotbalunas.cz cookies používá?

K uložení osobních nastavení

Při první návštěvě si otestujeme parametry počítače a internetového připojení. To pak slouží třeba pro optimální nastavení přehráváče videa. Poznáme také, zda máte pod článkem vybranou možnost zobrazovat diskuse či blogy, nebo zda v diskusích chcete vidět příspěvky podle doporučení anebo času.

K anonymnímu statistickému zaznamenání

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na fotbalunas.cz opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá.

Tato informace je zcela anonymní a není nijak spojená s registračními informacemi. Víme tedy například, že danou rubriku navštíví opakovaně sto tisíc lidí za měsíc. Nevíme ale, jmenovitě kteří to jsou.

K uložení registračních informací

Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.

K reklamním účelům

Některé cookies vytvářejí inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně.

Reklamní systémy mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, fotbalunas.cz tyto cookies nedokáže číst ani zapisovat.

Jiné cookies zas slouží k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů (remarketing). Jde o anonymní data, která nemají vazbu na jiné typy cookies. Tyto údaje může využívat na svých stránkách společnost Google, z používání jejich cookies se můžete odhlásit na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

7.3 Využívání tzv. cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies (anglicky koláček, sušenka) – malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek. Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje.

Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve Vyhledávání Google, Vyhledávací síti Google a v Obsahové síti Google prostřednictví reklamní sítě Google DoubleClick Ad Exchange. Z příjmu těchto cookies je možné se odhlásit na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/.

7.4 Zásady využití cookies

Naše společnost v žádném případě nevyužívá cookies k jiným, než čistě technickým účelům, nespojuje údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a provozuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Druhy cookies

Existují dva druhy cookies - dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie nám pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat vás osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty. Nastavení používání cookies

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.